අපේ කණ්ඩායම

අපේ කණ්ඩායම

අපගේ සේවකයින් ඔවුන්ගේම අතින් විශ්මයජනකයි, නමුත් ඔවුන් එක්ව Kingflex වැඩ කිරීමට එතරම් විනෝදජනක සහ ප්‍රතිලාභදායක ස්ථානයක් බවට පත් කරයි.Kingflex කණ්ඩායම යනු අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අඛණ්ඩව පළමු පන්තියේ සේවාවක් ලබා දීමේ හවුල් දැක්මක් ඇති දැඩි, දක්ෂ කණ්ඩායමකි.Kingflex සතුව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය ඉංජිනේරුවන් අටක්, වෘත්තීය ජාත්‍යන්තර විකුණුම් 6ක්, නිෂ්පාදන අංශයේ කම්කරුවන් 230ක් සිටී.